DRYDOCK_SonyDSC-HX20V_4.5mm_124

Sony DSC-HX20V 1/320 F 3.5 6.11mm

Sony DSC-HX20V
1/320
F 3.5
6.11mm