SHIP_SonyDSC-HX20V_4.5mm_147

Sony DSC-HX20V 1/1,600 F 3.2 4.45mm

Sony DSC-HX20V
1/1,600
F 3.2
4.45mm